کود مونوپتاسیم فسفات
    
بازدید: 478
    

این کود با درصد بالای عناصر پتاسیم و فسفر باعث قطور شدن گیاه، افزایش گلدهی و توسعه ی گیاه می شود.