کود اوره فسفات
    
بازدید: 570
    

این کود با داشتن همزمان دو عنصر فسفر و ازت، باعث تحریک سریع رشد ریشه و استقرار در زمین می شود.