کود جلبک 11-44-11
    
بازدید: 539
    

حاوی عناصر ماکرو مورد نیاز مرحله ی ریشه زایی به میزان 11% ازت، 44% فسفر و 11% پتاسیم عناصر میکرو به صورت کلاته جهت توسعه ریشه هیومیک اسید و فولویک اسید جهت حفظ رطوبت و افزایش غنای میکروارگانیسم های مفید عصاره خالص جلبک دریایی(Alginic Acid) برای تحریک گیاه به رشد کامل آمینواسید های ضروری گیاه جهت جلوگیری از تنش های زیستی تنظیم کننده های رشدی ویژه ی مرحله ی ریشه زایی گیاهان