فرجام (آمینو کلسیم)
چهار شنبه 1 تیر 1401
    
بازدید: 2885
    

فرجام، پایان دلپذیری را برای محصول شما رقم خواهد زد.

این محصول حاوی:

ـ عصاره ذرت

ـ عصاره جوانه گندم

ـ عصاره جلبک قرمز

ـ عصاره ضایعات سیب

ـ عصاره ضایعات لیمو

این محصول ترکیب عصاره های هیدرولیز شده گیاهی و آمینواسیدها با کلسیم منجر به تولید یک محصول کلاته آلی- آمینو اسیدی برای تأمین کلسیم مورد نیاز گیاه در تمام مراحل رشد شده  افزایش کیفیت و عملکرد گیاه را در پی خواهد شد.

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Amino Calcium

The combination of hydrolyzed plant extracts and amino acids with calcium leads to the production of an organic-amino acid chelate to supply the calcium needed at all stages of growth, which will increase the quality and yield of the plant.

ـ Corn extract (Zea mays)

ـ Wheat sprout extract (Triticumspp)

ـ Red algaeexract

ـ Apple waste extract (Malusorientalis)

ـ Lemon waste extract (Citrus limon)

Organic chelate

Excellent absorption compared to chemical fertilizers

Increasing stability of cell walls

Increasing the quality and storage capacity of fruit

Induction of resistance to pests and diseases

Producing organic and healthy crops