کاسپین( کود ماهی و جلبک)
چهار شنبه 1 تیر 1401
    
بازدید: 852
    

کاسپین، هدیه ای از اقیانوس برای گیاه

 

 این محصول ترکیب هیدرولیز شده تخمیری و آنزیمی مــــوجودات دریایی همچون ماهی، میگو و انواعی از جلبک ها مــی بــاشــــد. این موجــودات ســــرشـار از انــواع پروتئــیــن هــــا، آلژینیک اسید، کیتین ها، پلی ساکاریدها، ویتامین ها و مواد آلی و معدنی هستند که طـی فرایند هیدورلیز به صورت کامل وارد ترکیب شده و باعث افــــــزایش رشد، مقــــاومت در مقابل بیماری ها و رفع تنش های محیطی می شوند.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sea Max

This product is a fermented and enzymatic hydrolyzed compound of marine organisms such as fish, shrimp, and algae. These organisms are rich in a variety of proteins, alginic acid, chitin, polysaccharides, vitamins and organic and inorganic substances that are fully released during the hydrolysis process and increase growth, disease resistance and relieve environmental stresses.

 

Resistance to diseases, especially viruses

Growth stimulant

Fast nutrients uptake

Revitalizing the soil microorganisms

Producing organic and healthy crops